საწარმოთა მართვის სააგენტო უქმდება » ბანკები და ფინანსები

საწარმოთა მართვის სააგენტო უქმდება

მთავარისაზოგადოება 21.03.2012

საწარმოთა მართვის სააგენტო უქმდება "ეკონომიკის სამინისტროს მიერ სააგენტოს მართვა ინსტიტუციურად უკან გადადგმული ნაბიჯია"

სსიპ `საწარმოთა მართვის სააგენტო~ თავის საქმიანობას `სახელმწიფო ქონების პრივატიზების, ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ქონების პრივატიზებისა და სარგებლობის უფლებით გადაცემის შესახებ~ საქართველოს კანონის შესაბამისად წარმართავდა, `მეწარმეთა შესახებ~ და `გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ~ საქართველოს კანონების შესაბამისად.
სააგენტოს ძირითადი ფუნქციაში შედიოდა წილობრივი მონაწილეობით შექმნილ საწარმოებში პარტნიორის (აქციონერის) უფლებამოსილების განხორციელება, გარდა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული აქციებისა და წილების პრივატიზებასთან ან/და განკარგვასთან დაკავშირებული უფლებამოსილებისა.
მისი მიზანია სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული წილებისა და აქციების მართვის კოორდინაცია და სრულყოფა `მეწარმეთა შესახებ” საქართველოს კანონის და მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
ასევე საწარმოებში სახელმწიფოს წარმომადგენლების მეშვეობით სახელმწიფო ინტერესების დაცვა და სახელმწიფოსთვის განკუთვნილი დივიდენდების ზრდის ხელშეწყობა; საწარმოთა ლიკვიდურობის დონის ამაღლება და პრივატიზების პროცესის დაჩქარების ხელშეწყობა. მთავრობამ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საწარმოთა მართვის სააგენტოს გაუქმების გადაწყვეტილება მიიღო. ხელისუფლების ინიციატივით, `სახელმწიფო ქონების შესახებ~ კანონში ცვლილებები შედის, რომლის თანახმად, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ მიმდინარე წლის 1 მაისამდე საწარმოთა მართვის სააგენტოს ლიკვიდაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებების განხორციელება უნდა უზრუნველყოს.
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილის ნათია მიქიაშვილის განცხადებით: `საწარმოთა მართვის სააგენტოს ფუნქციებს უშუალოდ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო შეითავსებს. ანუ ცენტრალურ აპარატში შეიქმნება სპეციალური სტრუქტურული ერთეული. სააგენტოს ლიკვიდაციის მიზანია ის, რომ საწარმოთა მართვის სააგენტოს გარკვეული ფუნქციების განხორციელებისთვის სამინისტროსთან შეთანხმება სჭირდებოდა, რაც ბიუროკრატიასთან იყო დაკავშირებული~.
მინისტრის მოადგილის თქმით, ამიერიდან სააგენტოს ფუნქციები უფრო ოპერატიულად და ცენტრალიზებულად განხორციელდება. საწარმოთა მართვის სააგენტოს გაუქმებასთან დაკავშირებით ქონების მართვის ყოფილი მინისტრი სოლომონ პავლიაშვილი შემდეგ კომენტარს აკეთებს: `საწარმოთა მართვის სააგენტოს დეპარტამენტად გარდაქმნა არ არის კარგი აზრი. ჩემი აზრით, უნდა შეიქმნას სახელმწიფო ჰოლდინგი და იქ უნდა შევიდნენ მსხვილი საწარმოები, ანუ ფორმა უნდა შეიცვალონ. სწორედ ეს იქნება მოქნილი პოლიტიკა სახელმწიფო საწარმოების მართვისა, ხოლო დანარჩენი საწარმოები, რომელთა ფუნქციონირებაც წამგებიანია უნდა დაიწყოს მათი პრივატიზაცია, გაიყიდოს თუნდაც ერთ ლარად.
საწარმოთა მართვის სააგენტოს დეპარტამენტი მართვას ვეღარ განახორციელებს, ამას განახორციელებს სახელმწიფო ჰოლდინგი, რომელსაც ეყოლება თავისი სამეთვალყურეო საბჭო, იქნება კერძო სამართლის იურიდიული პირი და იქ შევლენ მსხვილი საწარმოები. ამიტომ მიმაჩნია, რომ სამინისტროს მხრიდან სააგენტოს მართვა უკან გადადგმული ნაბიჯია~.


ნათია ფიცხელაური


{custom category="2,4,5,15" template="shortstory_2" aviable="global" from="0" limit="10" cache="no"}